Projekty EU

Vzdělávání pro všechny

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský

Název projektu: „Vzdělávání pro každého“

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002022

Název operačního programu: OP JAK

Číslo výzvy: 02_22_002

Doba realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Rozpočet projektu celkem: 1 990 184,00,- Kč

Zvolené šablony klíčových aktivit:

Personální podpora

1.II/2 Školní speciální pedagog

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga základním školám. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků školy a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

1.II/5 Kariérový poradce ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce základním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných.

1.II/6 Dvojjazyčný asistent

Cílem této aktivity je poskytnout základní škole personální podporu dvojjazyčného asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Věnuje se dětem, jejichž alespoň jeden rodič má státní příslušnost jiného státu nebo je bez státní příslušnosti; dětem z rodin migrantů s českým občanstvím; dětem emigrantů, kteří se vracejí zpět do České republiky po dlouhodobém pobytu v zahraničí; dětem z dvojjazyčných rodin, kde převažuje jiný jazyk než čeština; romským dětem

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Formou může být projektová výuka (ve škole i mimo školu); tandemová výuka; vzdělávání s využitím nových technologií; zážitková pedagogika; propojování formálního a neformálního vzdělávání; aktivizující metody.

 Aktivity pro školní družinu

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ŠD pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.V/3 Inovativní vzdělávání žáků v ŠD

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ŠD a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. Formou může být projektová výuka (ve škole i mimo školu); tandemová výuka; vzdělávání s využitím nových technologií; zážitková pedagogika; propojování formálního a neformálního vzdělávání; aktivizující metody.

Projekt navazuje na projekt Úspěch pro každého II, jeho cílem je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů naší školy, podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem. K realizaci společného vzdělávání přispěje činnost speciálního pedagoga, dvojjazyčného asistenta, kariérového poradce. Projektová a tandemová výuka ve škole i mimo školu vedou děti ke spolupráci při zpracovávání úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Děti spolupracují na dosažení cíle projektu. Rozvoj dovedností v oblasti ICT podpoří využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií s využitím ICT mobilních zařízení.

Do projektu je zapojeno 25 pedagogů školy.

Doučování žáků škol

Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, příspěvková organizace je zapojena do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Tato investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

Zvýšená podpora je poskytována při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

Podpořeni jsou i další žáci, kterým se prospěch nijak významně nezhoršil, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo.

Doučování přispívá nejen ke zlepšení prospěchu, ale také posiluje základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Doučování se snažíme žákům zpříjemnit flexibilitou – žáci mohou na doučování docházet jak před výukou, tak po ní, a to i nárazově, kdykoli se jim to hodí a také pestrostí a zajímavými učebními pomůckami.

V projektu se realizují aktivity socializačního charakteru – dva kroužky anglického jazyka pro žáky 1. stupně ZŠ

Projekt je financován z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Projekt "Úspěch pro každého III.

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III

Název projektu: „Úspěch pro každého III“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018893

Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_0680

Doba realizace: 1. 2. 2021 – 31. 8. 2022

Rozpočet projektu celkem: 767 000,- Kč

Zvolené šablony klíčových aktivit:

Personální podpora

3.II/1  Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ – klub komunikace v cizím jazyce

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

3.II/13 Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školské zařízení v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro skupinu 10 účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem.

3.II/12 Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků v oblasti environmentálního vzdělávání Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Cílem aktivity je působit na mladou generaci za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o životní prostředí. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu třídu/skupinu žáků.

Projekt navazuje na projekt Úspěch pro každého II, jeho cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem formou doučování. K realizaci společného vzdělávání přispěje činnost školního asistenta, ale také doučování žáků. Klub komunikace v anglickém jazyce podpoří rozvoj jazykových dovedností žáků. Projektové dny ve škole a mimo školu vedou děti ke spolupráci při zpracovávání úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Děti spolupracují na dosažení cíle projektu.

Do projektu je zapojeno 15 pedagogů školy.

Projekt "Úspěch pro každého II.

Výzva č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II

Název projektu: „Úspěch pro každého II“

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010914

Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021

Rozpočet projektu celkem:  1 483 979,- Kč

Zvolené šablony klíčových aktivit:

Personální podpora

2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin  – v oblasti Cizí jazyky 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ  – klub komunikace v cizím jazyce

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

2.II/20 Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

V. Aktivity pro školní družinu

Aktivity rozvíjející ICT v ŠD

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity účastníků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře vzdělávání.

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD – čtenářský klub

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

2.V/12 Projektový den v ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro jednu skupinu účastníků.

2.V/13 Projektový den mimo ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školské zařízení v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektového vzdělávání) pro skupinu 10 účastníků, z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem.

Projekt navazuje na projekt Úspěch pro každého, jeho cílem je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů naší školy, podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem formou doučování. K realizaci společného vzdělávání přispěje činnost školního asistenta, ale také doučování žáků. Čtenářský klub podpoří rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Klub zábavné logiky a deskových her přispěje k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků, klub komunikace v anglickém jazyce podpoří rozvoj jazykových dovedností žáků. Projektové dny ve škole a mimo školu vedou děti ke spolupráci při zpracovávání úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Děti spolupracují na dosažení cíle projektu. Rozvoj dovedností v oblasti ICT podpoří využívání nových vzdělávacích metod s využitím informačních a komunikačních technologií s využitím ICT mobilních zařízení.

Do projektu je zapojeno 20 pedagogů školy.

Učíme se příběhem

Učíme se příběhem

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094

Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Celkový objem dotace:  Kč 13.651.000,-

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě – čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu – příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.

Spolupracující subjekty:

 • ZŠ Brno – Líšeň, Masarova
 • ZŠ Frymburk
 • ZŠ Hlučín – Rovniny
 • 5. ZŠ Kolín, Mnichovická
 • ZŠ Švermova, Liberec
 • ZŠ Masaryka, Meziměstí
 • ZŠ Tylova, Písek
 • Lauderovy školy při ŽOP
 • ZŠ Riegrova, Semily
 • ZŠ Skálova, Turnov
 • ZŠ Vrdy
 • Knihovna Jiřího Mahena, Brno
 • Knihovna Frymburk
 • Městská knihovna, Hlučín
 • Městská knihovna, Kolín
 • Krajská vědecká knihovna Liberec
 • Městská knihovna, Meziměstí
 • Městská knihovna, Písek
 • Městská knihovna Praha, pobočka Korunní
 • Městská knihovna, Semily
 • Knihovna A. Marka, Turnov
 • Obecní knihovna Vrdy
Projekt "Úspěch pro každého"

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Úspěch pro každého

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004635

Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Rozpočet projektu celkem:  1 077 934,- Kč

ZVOLENÉ ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT:

Personální podpora

Aktivita II/1.1 Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Aktivita II/2.2.Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v oblastech Matematická gramotnost v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Aktivita II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin  – v oblasti Cizí jazyky 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování

II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk).

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

Základní škola zajistí realizaci odborně zaměřených tematických setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému.


Projekt by měl podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů naší školy, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Žákům ohroženým školním neúspěchem a realizaci společného vzdělávání přispěje činnost školního asistenta, ale také doučování žáků. Čtenářský klub podpoří rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Klub zábavné logiky a deskových her přispěje k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.

Do projektu je zapojeno 12 pedagogů školy.

Projekt "Individuálně, ale společně a jinak"

Individuálně, ale společně a jinak

Naše škola se zapojila do projektu podpořeného z OPVVV „Individuálně, ale společně a jinak“, jehož autorem a realizátorem je Vzdělávací centrum Turnov,o.p.s., reg. Č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000174.Více informací o projektu najdete na adrese www.vctu.cz/inkluze.

Podstatou projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na školách. Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve školách takové prostřední, které podporuje vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do projektu je zapojeno celkem 18 škol v rámci Libereckého kraje.

Od 1. září 2016 začal na naší škole působit speciální pedagog Mgr. Kateřina Švitorková a od listopadu 2016 psycholog Zuzana Müllerová, nachází se zde školské poradenské pracoviště. 

Oba odborníci pomáhají dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se začleněním do vyučování a kolektivu dětí. Individuálně s nimi pracují i po vyučování. Pomáhají jim s přípravou a poskytují odborné konzultace. Projekt pomáhá nejen žákům, ale také jejich rodičům a učitelům, kteří se mohou na odborníky obracet přímo ve škole a bezplatně využívat jejich pomoc.

Projekt MŠMT bude probíhat až do konce června 2018.

Rozvojové programy MŠMT

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2013

Vyhodnocení programu.

Číslo rozhodnutí: MŠMT-27/2013-200

Poskytovatel dotace: Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985

Program: Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2013“

Název organizace: ZŠ Dr.F.L.Riegra, Semily, Jizerská 564

Adresa organizace, email, web: Jizerská 564, Semily 513 01

Statutární orgán: Příspěvková organizace, zřízená ÚSC Město Semily. Statutární zástupceředitel školy – Mgr. Karel Strnad

Poskytnutá dotace: 132950,- Kč

OBECNÉ HODNOCENÍ VÝUKY:

Bezplatná výuka českého jazyka probíhá na naší škole od začátku roku 2013.

Vytvořili jsme dvě skupiny žáků – první skupinu tvoří děti z prvního stupně, zejména třeťáci, páťáci a postupně zapojujeme i žáčky první třídy. S touto skupinou pracujeme hlavně hravou formou, čteme pohádky a bajky, nad nimiž pak diskutujeme a plníme různé jazykové úkoly, rádi hrajeme hry na rozšiřování slovní zásoby (např. „Kufr“), často je třeba procvičit učivo probírané v rámci českého jazyka daného ročníku. Největší obtíže dětem činí délka hlásek a měkké a tvrdé souhlásky – tyto jevyneslyší a necítí.

Druhou skupinu tvoří žáci druhého stupně, převážně sedmých (ale i osmých a devátých) ročníků. V této skupině pracujeme podobnými metodami jako ve skupině první. Přečetli jsme Babičku Boženy Němcové (při četbě se projevily odlišné jazykové schopnosti dětí, kdy bylo třeba hodně vysvětlovat, vracet se k již přečtenému, hledat synonyma pro slova zas taralá a již málo používaná apod.), hledali jsme význam českých rčení a přísloví (to byl pro tyto děti velmi obtížný úkol, práce je však velmi bavila), věnovali jsme se procvičování různých pravopisných jevů.

U dětí druhého stupně přetrvávají obtíže s délkou hlásek, pravopisem, ale problémy jim stále činí i delší samostatný ústní projev.

POUŽÍVANÉ POMŮCKY:

V obou skupinách využíváme interaktivní tabuli, různé počítačové programy (PON škola, Dys.Com, TS čeština apod.), učebnice češtiny pro cizince a knihy ze školní knihovny. Seznámili jsme se i s jazykovými příručkami (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, gramatické přehledy a mapy)

ZÁVĚR:

Děti navštěvují tyto hodiny dobrovolně a zcela pravidelně. Výuka jim přináší větší jistotu při ústním i písemném vyjadřování, nenásilně si rozšiřují slovní zásobu, mají možnost další konverzace v jazyce, který není jejich jazykem mateřským, doma ho v mnohých případech nepoužívají a někteří z žáků dokonce ani nesledují česká média. Domnívám se proto, že další hodiny češtiny jsou pro nerodilé mluvčí velkým přínosem, pomáhají jim získat sebevědomí ve vyjadřování i v kolektivu svých spolužáků. Pozitivní ohlasy dětí a jejich rodičů svědčí o tom, že si možnosti navštěvovat takové hodiny váží a rádi by v tom i nadále pokračovali.

MAS Achát

Projekt spolupráce, osa IV LEADER, opatření IV.2.1

Reg. číslo: 13/019/4210a/451/000016

„Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic!“

LAG Podralsko spolu s MAS Achát v rámci projektu spolupráce z opatření IV.2.1. PRV představily svou činnost mladé generaci a zapojily ji do malých projektů na principu LEADER. Projekty byly zaměřeny na pořízení zázemí pro spolkovou činnost. MAS oslovily na svém území školy a spolky. Na území LAG Podralsko i MAS Achát bylo shodně podpořeno 15 míst, v nichž se projekt realizoval. Skupiny dětí a mládeže, zvané „mafie“, si samy připravily projekty a navzájem si je obodovaly podobně, jako MAS vybírají projekty opatření IV.1.2. S pořízeným vybavením – hudebním, sportovním a zájmovým se tento rok konaly společné akce pro veřejnost se zapojením mafií z partnerské MAS a také workshopy, na kterých si vzájemně mafie vyměnily své zkušenosti a poznatky.

Pořízené vybavení na území MAS Achát:

ZŠ Bělá – Mírová pod Kozákovem – Bubny – Drumbeny a židle, Notebook, Radio a cvičebně masážní pomůcky

ZŠ Pěnčín u Liberce – Keramickou pec, hrnčířský kruh a troubu

ZŠ Jenišovice – Hrnčířský kruh a cvičnou kuchyňku včetně spotřebičů

ZŠ Koberovy – Fotografickou dílnu, fotoaparáty, Notebooky, programy, videokameru atiskárnu

ZŠ Pěnčín u Jablonce n.N – Cvičnou kuchyňku včetně spotřebičů, stolů a židlí

ZŠ Malá Skála – Dílnu pro mladé automodeláře

ZŠ Kobyly – Cvičnou kuchyňku včetně spotřebičů

ZŠ Svijanský Újezd – Hudební nástroje, piáno, kytary a harmoniky

ZŠ Semily – Cvičnou kuchyňku včetně spotřebičů, stolů a židlí

ZŠ Železný Brod – Počítačové studio na zpracování filmů, včetně nábytku a kamery

ZUŠ Železný Brod – Hudební nástroje, bubny, komba, piáno a reprobox, studio se 4 notebooky, stativem, dataprojektorem, kamerou a plátnem

DDM Mozaika – Tkalcovské stávky a hrnčířské kruhy

ZŠ Huntířov – Výtvarnou dílnu včetně mycího pultu a pracovních stolů

Přejemevšem Mafiím, aby jim vybavení přinášelo radost a užiteka těšíme se na společné akce v příštím roce.

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o BRNO

Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3.třídách ZŠ, reg.č.CZ.1.07/1.1.00/14.0137

Rádi jsme využili možnosti zapojit se do projektu jehož realizátorem je nakladatelství NOVÁ ŠKOLA,s.r.o. BRNO. Projektje zaměřen na tvorbu materiálů pro interaktivní výukuangličtiny nejmenších žáků. Díkyfinančním prostředkům z ESF a státního rozpočtu ČR majínyní učitelék dispozici pro každý ročník jedno DVD s multimediálními interaktivnímimateriály, výukajepestřejší, zábavnější, ale i dynamičtější a názornější. Byly také vytvořenydalšípomůcky – pracovní listy, obrázkové karty, magnetické kartičky. Interaktivní materiályjsouprůběžně „testovány“ na vybraných školách, připomínkovány vyučujícími i žáky. Vznikly tak výukové materiály, které opravdupři výuce využíváme.

EU peníze školám

EU peníze školám – Tvořivě ke vzdělání

Škola je zapojenaod září 2010 do projektu EU peníze školám, v únoru 2013 projekt bude ukončen. V rámci projektu pedagogové vytvořili učební a digitální učební materiály.

Podporované oblasti jsou:

– Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

– Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

– Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji v oblasti přírodních věd

– Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

– Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol

Využili jsme také možnosti zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V případě zájmu o zaslání vytvořených materiálů nás kontaktujte, rádi Vám je pošleme.

Ovoce do škol

Vážení rodiče,

naše škola se účastní projektu OVOCE DO ŠKOL, v rámci kterého je dětem 1. – 5. ročníků základních škol ZDARMA dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy.

Projekt OVOCE CO ŠKOL probíhá již čtvrtým rokem a těší se stále větší oblíbenosti. V tomto školním roce se ho účastní již 416 tísíc dětí, což je 92% všech dětí na prvním stupni základních škol.

Tento projekt vznikl proto, aby pomáhal vytvářect správné stravovací návyky Vašich dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě nebo přispívat k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí i rodičů.

Celosvětové výzkumy dokazují, že pravidelná konzumace ovoce a zeleniny pomáhá chránit zdraví Vašeho dítěte i zvyšovat jeho imunitu. Navíc děti v kolektivu svých spolužáků zkonzumují ovoce a zeleninu, které by jinak zřejmě nekonzumovali.

Naším společným cílem je projekt nadále zlepšovat, a proto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při hodnocení projektu OVOCE DO ŠKOL. Velmi nám pomůže vyplnění krátkého dotazníku do konce března 2013.

Dotazník pro rodiče a více informací o projektu OVOCE DO ŠKOL najdete na: www.ovocedoskol.szif.cz

Věříme, že náš společný projekt budete podporovat i v budoucnu.

Lyžujeme pro radost

„Tento projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje–Fond mikroprojektů Cíl 3OPPS2007–2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa“.

Registrační číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/13.04076

„Lyžujeme pro radost“
V letošním roce prožili žáci sedmého ročníku ze ZŠ Dr.Fr.L.Riegra lyžařský výcvik naDvoračkách vHorní Rokytnici vHorském hotelu Štumpovka. Nebyl to obyčejný zájezd. Navýcvik jely i stejně staré polské děti ze sportovního klubu vMyslakowicach.Tento lyžařský výcvik byl uskutečněn ve dnech 26.-31.1. 2014 vrámci projektu příhraničníčesko-polské spolupráce.Podle slov polských vedoucích by přibližně polovina polských dětínemohlastrávit týden na horáchnabezfinanční podpory získané v rámciprojektu.Vneděli 26.1.2014 se sjely oba autobusy vRokytnici nad Jizerou. Za pěkného slunečného,ale mrazivého počasí stoupalo na Dvoračky 25 českých a 25 polských dětí společně se svýmivedoucími. Po ubytování a obědě se žáci rozdělili podle výkonnosti do družsteva začalo sesvýcvikem. Víc jak polovina dětí neuměla dobře lyžovat nebo stála na lyžích poprvé.Sdorozumíváníma tlumočenímnám velmi pomohla paní Halina Koucká, které za to patřívelký dík.Vneděli se konal seznamovací večírek.Na něm polští přátelé předali českým kamarádůmmalý dárek.Děti byly rozděleny pomocí losovacích kartiček do pěti družstev a každý večerspolu soutěžily.Vpondělí se dopoledne i odpoledne lyžovalo. Večer byla beseda se členem Horské službyzRokytnice nad Jizerou spanem Mgr. Radkem Dostálem, který seznámil žáky sdesateremhorské služby o pohybu na horách, chováním na sjezdovce, poskytnutí první pomoci,zachraňováním lidí zlavin pomocí záchranářských psů.Vúterý dopoledne se pokračovalo ve výcviku a odpoledne jsme si vyšli do sedla Kotle navycházku. Večer byla přednáška o výstroji, výzbroji, ošetřování a mazání lyží, kterou velmipoučně a prakticky vedl pan Mgr.Josef Zajíc.Ve středu se podařilo všem účastníkům výcviku vyjet lyžařským vlekem atrénovali obloučkypod chatou. Večer knám zavítal pan Leoš Zavřel zKRNAPu zHarrachova, který promítldětem diapozitivy, seznámil je shistoriía vznikem Krkonoš, faunou, flórou a činnostípracovníků KRNAPu.Ve čtvrtek děti trénovaly na obří slalom, odpoledne vypukl závod. Večer nás polští přáteléseznámili sŽákovským sportovním klubem „Palac“ při Základní škole vMyslakowicích.Konal se večírek na rozloučenou, kde byly vyhlášeny výsledky obřího slalomu. Každýúčastník lyžařského kurzu obdržel diplom zaabsolvování lyžařského výcviku a maloupozornost od města Semily a ZŠ Dr. Fr. L. Riegra.Vpátek jsme se snašimi polskými přáteli rozloučili a pozvali nás na sportovní den doMyslakowic.

„Tento projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa“.

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.01/13.04076

Název projektu: „Lyžujeme pro radost“

Účastník: Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564

Uczniowski Klub Sportowy „Palac“ przy Szkole Podstawowej w Myslakowicach

Datum: 26. 01. 2014 – 31. 1. 2014

Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dvoračky, Horský hotel Štumpovka

DENNÍ REŽIM

LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU „LYŽUJEME PRO RADOST“

7:30 budíček, osobní hygiena, úklid

8,00 – 8, 45 snídaně

8,45 příprava na dopolední výcvik

9,00 – 11,30 nástup, dopolední výcvik

12,00 oběd

12,30 – 14,00 polední klid

14,00 – 16,00 odpolední výcvik

16,00 svačina

16,30 – 17,00 osobní volno, ošetření lyží

17,00–18,30 přednášky, besedy, seznámení s programem příštího dne

18,30–19,30 večeře

19,30–21,00 osobní volno

21,00 příprava na večerku, osobní hygiena

21,30 večerka

21,30–7,30 noční klid na svém lůžku!

E-Skoly

Účastníme se projektu E-skoly Libereckého kraje
Naše škola se na podzim loňského roku zapojila do projektu E-skoly Libereckého kraje. Jeho cílem je zvýšit jazykovou kompetenci v anglickém a německém jazyce u žáků 5.-9. tříd základních škol. Vznikne proto 600 e-learningových jednotek na podporu výuky cizích jazyků právě na základních školách. E-learningové jednotky budou ověřeny pomocí elektronických testů na 400 žácích ze zúčastněných škol. Vedle naší školy se do projektu zapojily také ZŠ Kaplického, ZŠ U Školy, ZŠ Ještědská a ZŠ Doctrina z Liberce, dále ZŠ Jenišovice, Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity a semilská ZŠ Dr. Fr. L. Riegra. Projekt zaštítila liberecká ZŠ Kaplického v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na konci loňského roku se na liberecké ZŠ Kaplického rovněž uskutečnilo první školení pro pedagogy ze zúčastněných škol, kde se o projektu a tvorbě materiálů dozvěděli více. Na úvod byli seznámeni s testováním NIQES, které zjišťuje úroveň znalostí jazyků žáků 5. a 9. tříd v celé České republice. Učitele angličtiny a němčiny poté provedla lektorka školení samotnou tvorbou výukových materiálů, díky kterým se žáci lépe naučí orientovat se v cizojazyčném textu, zapojí a rozvinou analytické myšlení v cizím jazyce, porozumí mluvenému slovu a také prohloubí své gramatické znalosti. Lektorka jim rovněž předala několik cenných rad uplatnitelných při tvorbě materiálů. Na závěr si přítomní učitelé vyzkoušeli v rámci workshopu tvorbu jedné testovací jednotky sami. V blízké době čeká naše i ostatníučitele zapojené do projektu druhé školení, na němž se tentokrát seznámí s tvorbou materiálů v e-learningovém prostředí. Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.