Práce metodika prevence

Motto: „vzdělávejte děti a nebudete muset pak trestat dospělé“

Pythagoras

NAŠE CÍLE

Naším cílem je vést žáky ke zdravému způsobu života, věnovat se jejich osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Společnými silami celého pedagogického sboru vedeme žáky ke zdravým mezilidským vztahům, k demokratickým principům a toleranci. Pomáháme jedincům, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin a rozvíjíme pozitivní mezilidské vztahy a úctu k člověku. Spolupracujeme s rodinou a poskytujeme vzdělávací a informační materiály. Vytváříme bezpečné školní prostředí, snažíme se o minimalizaci sociálně-patologických jevů. 

 

 

METODIK PREVENCE A JEHO ODBORNÁ PŮSOBNOST NA ŠKOLE

 • pracuje podle vyhlášky č.72/2005 Sb. v platném znění a jejich příloh
 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli
 • spolupracuje s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci a v rámci prevence i s Městskou policií Semily a PČR
 • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i rodičům žáků školy
 • věnuje se primární prevenci v oblastech:
  • závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku
  • gamblingu
  • záškoláctví
  • školního násilí
  • šikany a kyberšikany  
  • všech forem vandalismu
  • školních krádeží
  • páchání trestných činů a přestupků
  • poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)
  • rizikového chování v dopravě
  • projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu
  • působení sekt
  • prvních projevů syndromu týraného dítěte
  • zvládání nových a obtížných situací
  • sexuálně rizikového chování
  • nevhodných forem trávení volného času
 • účastní se odborně zaměřených akcí a pravidelných školení, ve kterých zvyšuje svou odbornou úroveň

Metodici

Mgr. Iva Koucká
e-mail: iva.koucka@zsriegra.cz
telefon: 481 655 819
konzultační hodiny: čtvrtek 12:45 – 13:30

Mgr. Pavel Brauner
e-mail: pavel.brauner@zsriegra.cz
telefon: 481 655 815
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Dokumenty
Užitečné odkazy

Dítě v problémech

Minimalizace šikany

Drogy

Alkohol

Kouření

Gambling

Poruchy příjmu potravy

Bezpečný internet

Besip

Další…